อาจารย์เสาวภาคย์ ทัดสิงห์

ปริญญาโท (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)
สาขา การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
คณะ พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครูพิมพ์พิชชา ปานรสทิพย์

ป.ตรี คณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
สาขา พยาบาล
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ได้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สถาบันพระบรมราชชนก

อาจารย์กษมา มาตรศรี

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
พยาบาลผู้ให้คำปรึกษาเชิงลึก
Family and Ralationship
counseling /Coach

ครูณชนก เร็ดยิสเตอร์

ป.ตรี คณะพยาบาลศาสตร์
สาขา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
กำลังศึกษา ป.โท
สาขา: จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น
และครอบครัว
มหาวิทลัยมหิดล

 

ครูพิชญ์สิญา ไชยมล

ป.ตรี คณะมนุษยศาสตร์
สาขาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เกียรตินิยมอันดับ 1
กำลังศึกษา ป.โท
สาขา: จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น
และครอบครัว
มหาวิทลัยมหิดล

ครูสาวเมริณี ศรีวารี

ป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์
สาขาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกียรตินิยมอันดับ2

ครูขัติยาภรณ์ แสนภูมี

ป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์
สาขาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกียรตินิยมอันดับ 1

ครูนงนภัส เพ็ชรนิล

ป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์
สาขาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกียรตินิยมอันดับ 2

ครูสลิลลนา ศิริ

ป.โท คณะสังคมศาสตร์
สาขาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพิทักษ์ พลพิมพ์

ป.ตรี คณะจิตวิทยา
สาขา พัฒนาการเด็กปฐมวัย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับ1

ครูมลรักษ์ พนาสนธ์

ป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์
สาขาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ครูศุภกร แก้วเดชะ

ป.ตรี คณะศิลปศาสตร์
สาขา จิตวิทยาคลินิก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ครูจตุรพร หอมนวล

ป.ตรีจิตวิทยา(คลินิก)
มหาวิทยาลัย นเรศวร
ป.โท จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ครูรุ่งทิพย์ รุ่งพิทักษ์ไพศาล

ป.ตรี คณะศิลปศาสตร์
สาขา จิตวิทยาคลินิก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกียรตินิยมอันดับ 2

ครูธิดารัตน์ เจิดประวัติ

ป.ตรี วิทยาศาตรบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาคลินิก
วิทยาลัยเซ็นหลุยส์

ครูอทิตยาธร ศักดิ์พงษ์

ป.ตรี คณะสังคมศาสตร์
สาขาจิตวิทยาคลินิก
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครูปัณฑิตา ปราศราคิน

ป.ตรี คณะศิลปศาสตร์
สาขาจิตวิทยาคลินิก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครูวริณญา หงส์สุวรรณเกศ

ป.ตรี คณะศิลปศาสตร์
สาขาจิตวิทยาคลินิก
เกียรตินิยมอันดับ2

ครูฐณัชชา พยุงธรรม

ป.ตรี คณะศิลปศาสตร์
สาขาจิตวิทยาคลินิก
มหาวิทยาลัย รามคำแหง

ครูพรรษชล สุธรรมรักขติ

ป.ตรี คณะสังคมศาสตร์
สาขาจิตวิทยาคลินิก
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครูรัฐนันท์ อาจกมล

ป.ตรี คณะสังคมศาสตร์
สาขา จิตวิทยาพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

ครูคณิตกุล สิงห์ทอง

ป.ตรี คณะสังคมศาสตร์
สาขา จิตวิทยาพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครูวรรษมล สมรักษ์

ป.ตรี คณะสังคมศาสตร์
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกียรตินิยม อันดับ2

ครูคมกฤช การสมเพียร

ป.ตรี คณะสังคมศาสตร์
สาขา จิตวิทยาพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูนัชชา สิมณี

ป.ตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ครูณัฏฐพล เชื้อจิตร

ป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์
สาขา การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครูธัญกมล สันดร

ป.ตรี คณะสังคมศาสตร์
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
และการแนะแนว
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ครูพิมพ์พีรา จารณะ

ป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการศึกษาพิเศษ
และการศึกษาปฐมวัย
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครูอจลญา ยินดีรมย์

ป.ตรี คณะ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
และสุขภาพ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ครูสุธิตา ยูโซ๊ะ

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
และสุขภาพ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เกียรตินิยมอันดับ 1

ครูสิทธยา นักปราชญ์

ป.โท สถาบันราชสุดา
คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
การศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
มหาวิทยาลัยมหิดล
Certificate Early Education and Child Development Community of Allegheny County (CCAC), Pittsburgh, USA

 

ครูอารียา ยะพรม

ป.ตรี คณะสหเวชศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(แขนงการดูแลสุขภาพเด็ก)
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา