คอร์สเสริมพัฒนาการเด็กดาวน์ซินโดรม

การส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ๆ ที่เป็นดาวน์ซินโดรม จะมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมในทุก ๆ ด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม ภาษา และจิตใจ ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ โดยควรจะต้องเริ่มให้เร็วที่สุดตั้งแต่เด็กยังเล็กและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง หากได้รับการช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างทันท่วงที เด็กก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เรียนได้ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามศักยภาพสูงสุดที่เขาจะทำได้

ปัจจัยในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กดาวน์ซินโดรม

การส่งเสริมตั้งแต่เด็กยังเล็ก

ความช่วยเหลือจากพ่อแม่
ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดู

การส่งเสริมตั้งแต่เด็กยังเล็ก

โอกาสในการฝึกฝน ยิ่งฝึกบ่อย
ยิ่งช่วยพัฒนาได้ไวขึ้น

ความเข้าใจในข้อจำกัดของโรค
และศักยภาพสูงสุดของเด็ก

กำลังใจจากทุกๆ คนที่มีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือเด็ก