คอร์สเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก

“ ไม่มองหน้า ไม่สบตา ไม่ชี้นำ ”

การส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ๆ ที่เป็นออทิสติก จะมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านเข้าสังคม และด้านการเรียนรู้ ซึ่งเป็นปัญหาพัฒนาการหลัก ๆ ของเด็กออทิสติก โดยจะส่งเสริมให้สามารถแสดงออกทางอารมณ์อย่างถูกต้อง เข้าใจ และควบคุมอารมณ์
ของตนเองได้ เข้าอกเข้าใจผู้อื่น สื่อสารได้อย่างเหมาะสม และการทำสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

กระบวนการสอนที่นำมาใช้

กิจกรรมบำบัด

พฤติกรรมบำบัด

ดนตรี และศิลปะบำบัด

การกระตุ้นพัฒนาการ
ทางสมอง และความคิด

 การบูรณาการองค์ความรู้
จากบุคลากรหลากหลายสาขา

การปรับเปลี่ยนการเรียนรู้
ตามความเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน

กิจกรรม Work Shop สาขาหนองแขม

กิจกรรม Work Shop สาขานนทบุรี

กิจกรรม Work Shop สาขาคูคต