ผู้ก่อตั้ง

นางสาวเสาวภาคย์ ทัดสิงห์

ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
สาขาวิชาการพยาบาล และการพดุงครรภ์
มหาวิทยาลัย : เฉลิมกาญจนา (2007-2011)

ปริญญาโท : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
THESIS TITLE : THE EFFECTS OF AN INTERGRATED STRESS MANAMENT
PROGRAM ON THE STRESS MANAMENT SKILLS OFMORTHERS OF
CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER

😊บรรยากาศ งาน “SE-Corporate Meetup” สถาบัน "Mental Kids" Pre Pitching ธุรกิจ

กระตุ้นพัฒนาการ สถาบันเพราะฝัน ได้รับการจัดอันดับ 1 จากเว็บ my-best

สถาบันกระตุ้นพัฒนาการ Mental Kids ได้รับคัดเลือก จาก Kapook

1 ใน 20 คลินิกเด็ก โรงพยาบาลเด็ก ในกรุงเทพฯ ทางเลือกดูแลสุขภาพลูกน้อยขอขอบคุณ Kapook.com

สถาบัน Mental Kids ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ พว.เสาวภาคย์ ทัดสิงห์ . หัวหน้าหลักสูตรสถาบัน MENTAL KIDS 🎈ได้ผ่านการอบรม หัวข้อ “ลืมตาดูลูก”🎈

ถาบัน Mental Kids ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ พว.เสาวภาคย์ ทัดสิงห์ ได้ผ่านการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร 🎈“ในเด็กปฐมวัย”🎈

ทางสถาบันกระตุ้นพัฒนาการเพราะฝัน ร่วมกับโรงเรียนรุ้งเพชร โครงการพัฒนาฝึกสอนเด็กพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย

ทางสถาบันกระตุ้นพัฒนาการเพราะฝัน ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลกุลนันท์

ทางสถาบันกระตุ้นพัฒนาการเพราะฝัน ร่วมกับ โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก .โครงการพัฒนาฝึกสอนเด็กพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย

ทางสถาบันกระตุ้นพัฒนาการเพราะฝัน ร่วมกับโรงเรียนรุ้งเพชร โครงการพัฒนาฝึกสอนเด็กพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย

ทางสถาบันกระตุ้นพัฒนาการเพราะฝัน ร่วมกับ โรงเรียนปิยะฉัตร โครงการพัฒนาฝึกสอนเด็กพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย

จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยสถาบันเพราะฝันโครงการพัฒนาฝึกสอนเด็กพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย
หัวข้อเรื่อง “จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ”วันที่ 14 พฤศจิกายน พ .ศ . 2566 
ณ โรงเรียนปิยะฉัตร จังหวัดนนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ . อาจารย์ พว.เสาวภาคย์ ทัดสิงห์ หัวหน้าหลักสูตรสถาบัน MENTAL KIDS ได้ผ่านการอบรม หลักสูตร ทักษะการเลี้ยงลูกเชิงบวก ด้วยหลักสูตรเน็ตป๊าม้า

ขอแสดงความยินดีกับ 😊 🎉อาจารย์ พว.เสาวภาคย์ ทัดสิงห์ ที่ผ่านการอบรม🥳 ในหัวข้อ “พัฒนาการ 4 ด้าน รากฐานของของพัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงวัย

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร “โครงการ SME Cluster Idol” ทางสถาบันยังคงรักษามาตรฐานและ พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

งานออกบูธ Thailand Health Care 2023 “เกษียณสโมสร”

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร “โครงการ “SME GP Day”” ทางสถาบันยังคงรักษามาตรฐานและ พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ กระตุ้นพัฒนาการ โดย สถาบันเพราะฝัน ได้รับมอบรางวัลสถานประกอบการยอดเยี่ยม (ได้รับคัดเลือกจาก 350 กิจการ)

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓กระตุ้นพัฒนาการ โดย สถาบันเพราะฝันได้รับมอบรางวัลสถานประกอบการยอดเยี่ยม(ได้รับคัดเลือกจาก 350 กิจการ)ทางสถาบันต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านสถาบันขอสัญญาจะรักษาคุณภาพการบริการรักษาจริยธรรมในทางการแพทย์และรักษาจริยธรรมในวิชาชีพครูให้สมกับรางวัลที่ได้รับมอบหมายในโอกาสนี้ทางสถาบันจะพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกศิษย์ของเราทุกท่านขอขอบพระคุณครับ

กระตุ้นพัฒนาการ โดย สถาบันเพราะฝัน ได้รับเกียรติจากศูนย์ออกกำลังกาย "First Serve Fitness" เพื่อเป็นวิทยากรในหัวข้อ "จิตวิทยาพัฒนาการกับเทคนิคการปฏิบัติต่อเด็ก"

🤗การจัดการอบรมด้านจิตวิทยา โดย สถาบันเพราะฝัน ทางสถาบันเพราะฝันจัดอบรมด้านจิตวิทยาให้กับองค์กรต่างๆ เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็ก(ปกติ) และ เด็กพิเศษ ให้เข้าใจถึง ธรรมชาติของเด็กทุกช่วงวัย จากประสบการณ์การทำงานของทีมงานทางด้านจิตวิทยาโดยตรง ผู้บรรยายจบ ปริญญาตรี โท เอก ตรงสาย

สถาบันเพราะฝันเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ความรู้

แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

🤗ทางสถาบันเพราะฝัน ร่วมกับ นางสาว เกตน์สิรี สุขเจตนีนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
👍เพื่อศึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดของเล่นเด็กเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

🤗ทาง MENTAL KIDS ร่วมกับนางสาว พัชรดา แสงนาค
👉นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและ การออกแบบ มหาวิทยาลัยพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อนำข้อมูลศูนย์การเรียนรู้เด็กวัยเรียนถึงปฐมวัย โครงการมีความเฉพาะเจาะจงในด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าทั้ง 6 ด้านในหัวข้องานวิจัย ของนักศึกษาเมื่อวันที่ 5 และ 9 ตุลาคม 2565

พาทัวร์ออกบูธ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า|นักธุรกิจมืออาชีพ | DBD - SPE รุ่นที่11