สมาธิสั้น พัฒนาการล่าช้า ภาษาล่าช้า ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม

นางสาวเสาวภาคย์ ทัดสิงห์​

ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
สาขาวิชาการพยาบาล และการพดุงครรภ์
มหาวิทยาลัย : เฉลิมกาญจนา (2007-2011)

ปริญญาโท : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
THESIS TITLE : THE EFFECTS OF AN INTERGRATED STRESS MANAMENT
PROGRAM ON THE STRESS MANAMENT SKILLS OFMORTHERS OF
CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER

ประสบการณ์ (Experience)

ประสบการณ์ปี 2022

– อบรม DENVER2 มหาวิทยาลัยมหิด
– วิทยากรรับเชิญ หัวข้อพิเศษ โดย สถาบันผู้ช่วยพยาบาลชั้นนำของประเทศ
อบรม 4 มิติศาสตร์สุขภาพแผนจีน การดูแลสุขภาพเด็กและครอบครัวบนฐานธรรมชาติ โดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาการเด็กและครอบครัว
อบรมพัฒนาทักษะ เรื่อง ประสาทวิทยาสำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา
เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ พัฒนาผลงานสู่การตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ โดย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
– อบรม GOOD CLINICAL PRACTICE : ICG GCP E6 (R2) โดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT
สัมมนาวิชาการ ความเข้าใจเรื่องกัญชา ต่อสมองและสุขภาพจิต
– อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้เครื่องตรวจประเมินสุขภาพจิตและรบบประสาทอัตโนมัติ (ไบโอฟีตแบต) โดย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
– อบรม เรื่อง หลักธรรมการวิจัยในคน โดย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
– อบรม เรื่อง การดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญาสำหรับบุคลากร โดย สถาบันราชานุกูล

ประสบการณ์ปี 2021

– อาจารย์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ สุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่ โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
– ประชุมวิชาการ ดนตรีกับการส่งเสริมพัฒนาการและฟื้นฟูเด็กปฐมวัย โดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาการเด็กและครอบครัว

ประสบการณ์ปี 2020

– อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การใช้แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)

ประสบการณ์ปี 2019

– อาจารย์มหาวิทยาลัยสยาม คณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

ประสบการณ์ปี 2018

สอนนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล สถาบันชั้นนำ หลายแห่ง ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
เพื่อใช้ความรู้ความสามารถในการนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ได้จริง เด็กจบการการศึกษาพร้อม
ที่จะทำงานเพื่อดำรงชีพในชีวิตประจำวันได้

ประสบการณ์ปี 2017

– การเรียนการสอน และบรรยายของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ปี 2015

– กระตุ้นพัฒนาการในเด็กให้เกิดการเรียนรู้และดึงศักยภาพของเด็กให้เกิดจินตนาการให้การเรียน
– การสอนการเรียนรู้แบบกลุ่มด้วยกระบวนสะท้อนเชิงจิตวิทยาเชิงบวกมูลนิธิเด็กออทิสติก แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ปี 2014

– เข้าร่วมพรีเซนต์การบรรยายงานวิจัยสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตระดับนานาชาติ

ประสบการณ์ปี 2013

– บรรจุเข้าข้าราชการ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับ 12 คนทั่วประเทศในรอบปี 2556 ติดลำดับที่ 2
  มีหนังสือคำสั่งเรียกบรรจุข้าราชการที่สถาบันประสาทวิทยา เขตราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท กทม เมื่อ 1 กุมพาพันธ์ 2556
– บทบาทในการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล ณ มหาลัยธรรมศาสตร์
– สอนนักเรียนพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล ณ มหาลัยธรรมศาสตร์
– สอนวิชาศิลปะการวาดภาพและแปลผลเชิงจิตวิทยา ณ มหาลัยธรรมศาสตร์
– การสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่มโดยใช้กระบวนการสะท้อนคิดระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ณ มหาลัยธรรมศาสตร์