สถาบันกระตุ้นพัฒนาการเด็กเพ(ร)าะฝัน

สถาบันของเราเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โดยมีบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขารวมไว้ที่นี่ ได้แก่ อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาโทพัฒนาการเด็ก) นักจิตวิทยา ครูการศึกษาพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคลากรชั้นนำของประเทศ ดังนั้นแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสถาบันมีความถนัดในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก-บำบัดแบบองค์รวม (กาย จิต สังคม และปัญญา) ในกลุ่มสมาธิสั้น พัฒนาการล่าช้า (ภาษาล่าช้า) ออทิสติก การเรียนรู้บกพร่อง พฤติกรรมก้าวร้าว และให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว เพื่อให้เกิดความเฉพาะเจาะจงกับการส่งเสริมการเรียนรู้ มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย ความรู้ด้านวิชาการครบวงจร และหลักสูตรที่ออกแบบด้วยโปรแกรมเฉพาะของสถาบัน MENTAL  KIDS โดยใช้เกณฑ์การประเมินก่อนเรียนตามแบบประเมินของ Denver II เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กตามช่วงวัย นอกจากนี้เอกลักษณ์ที่มีเฉพาะตัวของเรา ความใส่ใจในการกระตุ้นพัฒนาการ จดบันทึกพฤติกรรมของเด็กผ่าน nurse note โดยพยาบาลพัฒนาการเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองได้นำไปให้ที่โรงเรียน หรือ โรงพยาบาล ทุกครั้งที่ไปพบแพทย์

อาจารย์เสาวภาคย์ ทัดสิงห์

ปริญญาโท (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)
สาขา การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
คณะ พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์กษมา มาตรศรี

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
พยาบาลผู้ให้คำปรึกษาเชิงลึก
Family and Ralationship
counseling /Coach

ครูณชนก เร็ดยิสเตอร์​

ป.ตรี คณะพยาบาลศาสตร์
สาขา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
กำลังศึกษา ป.โท
สาขา: จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น
และครอบครัว
มหาวิทลัยมหิดล

รีวิวของเรา

Play Video
Play Video

รู้จักกับ MENTAL KIDS

สถาบัน MENTAL KIDS มีจุดเริ่มต้นจากสถาบันเพราะฝัน ที่ดำเนินการสอนวิชาการ
แต่พบว่ามีเด็ก 20% ที่พัฒนาการด้านวิชาการยังไม่ดีขึ้น ทีมผู้บริหารจึงได้ปรึกษา
ร่วมกับพยาบาลประจำสถาบัน จากการสังเกตการณ์ในห้องเรียน พบว่าสาเหตุหลัก
เกิดจากเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น ทีมผู้บริหารจึงได้คิดค้นหลักสูตรใหม่ และได้ทำการ
เปิดคอร์สบำบัดสมาธิสั้นเป็นครั้งแรก เพียง 2 เดือน นักเรียนมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น
ทั้งในด้านสมาธิและด้านวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ทีมผู้บริหารจึงได้รวบรวมบุคลากร
เฉพาะด้าน และดำเนินการเปิดคอร์สกระตุ้นพัฒนาการครบทุกหลักสูตร จนถึงปัจจุบัน

สมาธิสั้น พัฒนาการล่าช้า ภาษาล่าช้า ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม

MENTAL KIDS มี 3 สาขา

Tel.062-869-8227(เพชรเกษม81) ​

Tel.082-694-4562 (นนทบุรี)

Tel.088-983-9626 (คูคต ลำลูกกา)